logo


เทรนด์การขี่จักรยานเพื่อการออกกำลังกาย ยังเป็นที่นิยมกันอยู่ในปัจจุบัน วันนี้จึงนำบทความดีๆ เรื่องการบาดเจ็บ และการแก้ปัญหา ของ ผศ.นพ.พิสิฏฐ์ เลิศวานิช[...]
โรคกระดูกสันหลังเสื่อม เป็นโรคที่เกิดในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไป เป็นโรคที่เ กิด จ า ก ค ว า ม เ สื่อ ม ข อ งร่างกายตามอายุที่มากขึ้น ทำให้กระดูก หมอนรองกระดูกเส้นเอ็น กล้าม[...]
โครงสร้างของกระดูกสันหลังส่วนคอประกอบด้วย ปล้องกระดูกคอ จำนวน 7 ปล้อง คั่นกลางด้วยหมอนรองกระดูกเรียงสลับกันไป รองรับน้ำหนักของกะโหลกศีรษะและสมอง[...]
เล่นเวทแล้วเจ็บจนซ้อมต่อไม่ไหว ต้องเล่นช้าหรือไม่? ถ้าจะเล่นต่อใช้น้ำหนักเท่าเดิมหรือมากขึ้น? หรือลดลง? หรือต้องพัก? พักกี่วัน? ถ้าต้องพัก ออกกำลังกายส่วนอื่นได้หรือไม่?[...]
มีคำถามจากชายคนหนึ่งที่มี น้ำหนักเกิน โดยมีส่วนสูง 172 เซนติเมตร น้ำหนัก 92 กิโลกรัม สอบถามเรื่องการออกกำลังกายด้วยการวิ่งว่า เหมาะสมหรือไม่[...]
เดือนเมษายนของเมืองไทยทุกปีต้องเจอกับสภาพอากาศ “ร้อนจัด” ซึ่งแน่นอนว่า สภาพอากาศที่ร้อนส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยตรง วันนี้เราจึงนำบทความดีๆ จาก ผศ.นพ.พิสิฏฐ์ เลิศวานิช [...]
รศ.นพ.พิสิฏฐ์ เลิศวานิช แพทย์ประจำสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธ ปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตอบคำถามอาการที่น่าสนใจที่ส่งผลกระทบต่อการเล่นกีฬาคื[...]
ปัจจุบันจะเห็นว่านักกีฬาของหลายสมาคมกีฬามีความต้องการที่จะเรียกหาและเรียกใช้บริการ “หมอนวด” กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น การนวดมีความสำคัญอย่างไรในการเล่นกีฬา?[...]...