logo


“ความกลัว” ที่จะสร้างความผิดพลาดเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับนักกีฬาทุกคนโดยเฉพาะในการแข่งขันครั้งสำคัญ[...]
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ฝึกสอนมือใหม่ๆ เกิดขึ้นจำนวนมาก และพยายามที่จะใช้วิธีการทางจิตวิทยาการกีฬาเข้าไปช่วยเพิ่มความสามารถทางการกีฬา[...]
ความก้าวร้าวทางการกีฬา เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง เพราะหากกล่าวถึงความก้าวร้าวเพียงอย่างเดียว ย่อมหมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรุนแรง[...]

...